top of page

Ny fartsgrenseforskrift for Mjøsa


Våren 2024 ble ny fartsgrenseforskrift for Mjøsa vedtatt i alle Mjøs-kommunene. Den har gyldighet fra 01.01.2024 og er felles for hele Mjøsa. Les den nye forskriften ved å klikke her.


Den nye Forskrift om fartsgrense på Mjøsa er laget med utgangspunkt i den gamle fra 1974, som mange kjenner til. Hovedregelen er fartsgrense på 5 knop innenfor en avstand av 100 meter fra land, gjeldende i hele Mjøsa og Vorma ned til kommunegrensen mellom Eidsvoll og Nes kommune. Videre sørover gjelder en annen lokal forskrift.


Det er likevel viktig å presisere at sjøveisreglene, sjømerkesystemet og nasjonale fellesbestemmelser om fart, hensyn og ansvar på sjøen også gjelder på Mjøsa, på samme måte som på kysten.
Bakgrunn

Fra 1.januar 2022 ble den gamle fartsgrenseforskriften for Mjøsa (fra 1974) ble automatisk opphevet, men ikke erstattet av ny forskrift. Forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, som erstattet de gamle «lokale» forskriftene er geografisk inndelt og kapittelet om Innlandet ble blankt. Dette betyr at det sommeren 2022 og 2023 ikke var noen regulert forskrift om fartsgrenser på Mjøsa.

Mjøsa Båtforbund ble oppmerksom på dette sommeren 2022 og satte straks i gang arbeidet med å få etablert ny fartsgrenseforskrift sammen med de lokale kommunene. Med hjemmel i Havne- og farvannsloven er det opp til hver enkelt kommune å fastsette lokal fartsgrense i sitt farvann.


Takk til kommunene

Våren 2023 tok Mjøsa Båtforbund initiativ til et felles møte med representanter fra alle kommunene, fylkeskommunen, Politi og Redningsselskapet. Målet var å etablere ny felles forskrift for hele Mjøsa, likelydende i alle kommunene. Forslag til ny fartsgrenseforskrift ble sendt på høring vinteren 2023/2024 og siste kommune fattet vedtak i mars.


Vi vil rette en stor takk til kommunene som behandlet saken relativt raskt, slik at vi kan gå ny båtsesong i møte med ny fartsgrenseforskrift på plass. Spesielt må vi takke Hamar kommune som tok på seg en koordinerende rolle for arbeidet.

160 views

Comments


bottom of page